RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Astimed Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa, NIP:1182101485.
Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
– telefonicznie pod numerem 22 404 04 16
– adres e-mail: rejestracja@astimed.pl
– pisemnie na adres: ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa.
Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj, Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Dradracha z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kontakt poprzez:
– e-mail: odo@astimed.pl,
– pisemnie na adres: ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi;
1) w celu realizacji świadczeń medycyny pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w związku z art. 229 Kodeksu pracy;
2)w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz weryfikacji tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3)w celu dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, rozpatrywania reklamacji i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest rozliczenie udzielonego świadczenia, obsługa reklamacji oraz dochodzenie i obrona swoich praw;
4)w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej i wypełnieniem obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z przepisami ustawy o rachunkowości;
5)w celu zapewnienia właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest dbałość o wzrost jakości opieki zdrowotnej.
Podanie danych, przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt 3, 5 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji świadczenia zdrowotnego. Niepodanie danych (innych niż numer telefonu lub adres e-mail) będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczenia zdrowotnego. Dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail przetwarzamy w celu poinformowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2, 4 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanych przepisów prawa.
Okresy przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
– w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– w przypadku danych przetwarzanych w celach, o którym mowa w pkt. 3 – do końca okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Kodeksie cywilnym;
– w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości;
– w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt. 5 – przez okres niezbędny do prowadzenia działań mających na celu zapewnienie właściwych standardów i bezpieczeństwa świadczonej opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości usług.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem oraz zgodnie z jego poleceniami. Dane mogą być również przekazywane do rejestrów publicznych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w stosownych przypadkach), przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Godziny pracy placówki

Centrum Medyczne AstiMed

ul. Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa

Godziny otwarcia
pn.-pt.: 7:00-20:00

Godziny otwarcia
sob. (1 i 3 m-ca): 7:00-12:00


Telefony

22 40 40 416, 790 259 990

Punkty pobrań

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sobota (1 i 3 sobota m-ca) 7:00 - 10:00

Email

rejestracja@astimed.pl

Informacje dla pacjenta

Prawa pacjenta

Polityka prywatności

RODO

Napisz do nas

+48 22 40 40 416, +48 790 259 990

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach!

  Nasze aktualności

  10 kwietnia, 2024
  Bezpłatne badanie słuchu – 23 kwietnia

  Zapraszamy osoby 55+ na bezpłatne, profilaktyczne badanie słuchu – 23 kwietnia. Szczegóły w rejestracji.

  więcej >
  25 marca, 2024
  Podagra -choroba królów

  Podagra czyli choroba królów To choroba metaboliczna bardzo często spowodowana nieodpowiednią dietą. Jest jedną z najczęściej występujących u człowieka chorób […]

  więcej >
  Zobacz wszystkie aktualności >